Terugbetalingsbeleid

1.  HERROEPING

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, onder voorbehoud van onderstaande clausules. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan GIMMY Products bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Aangezien het bederfelijke goederen betreft, is het de consument tijdens de bedenktijd niet toegestaan de afgesloten verzegeling te openen waardoor de herverkoopbaarheid en houdbaarheid van het artikel is aangetast.
 3. Consument zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of analyseren in de mate beperkt door clausule 17.2. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GIMMY Products retourneren, conform de door GIMMY Products verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan GIMMY Products. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (in Bijlage van deze Algemene Voorwaarden). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan GIMMY Products heeft teruggezonden, is de koop een feit.

2.   KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal GIMMY Products dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door GIMMY Products of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

3.  UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. GIMMY Products kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien GIMMY Products dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door GIMMY Products tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die snel kunnen bederven of verouderen;
  3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop GIMMY Products geen invloed heeft;
  4. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.