Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GIMMY

1.      DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met GIMMY Products;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid, ook aangeduid als een “lidmaatschap”;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of GIMMY Products in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier (in bijlage) voor herroeping die GIMMY Products ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door GIMMY Products georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van GIMMY Products.

2.     IDENTITEIT VAN GIMMY PRODUCTS

 1. GIMMY Products BV is een jonge online startup actief in voedingssupplementen voor het mentale welzijn, gevestigd te Kapellelaan 5, 3012 Wilsele, België en zal hierin worden aangeduid als het “bedrijf” of “GIMMY Products”.
 2. GIMMY Products BV is een besloten vennootschap met ondernemingsnummer 0785985060
 3. GIMMY Products verkoopt en levert flexibele, maandelijks geleverde, voedingssupplementen op basis van een lidmaatschap.
 4. Ook verkoopt GIMMY Products eenmalige maandverpakkingen of proefverpakkingen en biedt zij vouchers en kortingscodes aan.
 5. De supplementen op basis van een lidmaatschap, aanvullende producten en/of cadeaubonnen, vouchers en kortingscodes zal hierna ook worden aangeduid als de “producten” of “overeenkomst op afstand”

3.     TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GIMMY Products en op elke tot stand gekomen overeenkomst (waaronder begrepen lidmaatschappen en aparte bestellingen) op afstand en bestellingen tussen GIMMY Products en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij GIMMY Products zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4.     HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend en kan door de consument worden aanvaard. GIMMY Products is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als GIMMY Products gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden GIMMY Products niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. GIMMY Products kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. Het aanbod van GIMMY Products richt zich op eindverbruikers binnen de Europese Unie. De bestelde producten, zoals onze voedingssupplementen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop.

5.     DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GIMMY Products onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door GIMMY Products is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft GIMMY Products passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal GIMMY Products daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. GIMMY Products kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien GIMMY Products op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. GIMMY Products zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van GIMMY Products waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het mo;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij GIMMY Products deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in lid 5.5 slechts van toepassing op de eerste levering.
 8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 9. GIMMY Products behoudt zich het recht de consument extra producten aan te bieden, zoals een sample of aanbiedingen van derden, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media. Deze extra producten geeft de consument echter geen recht tot ontvangst van deze producten.
 10. Deadline voor wijzigingen aan de overeenkomst is bepaald als zeven (7) dagen voor de eerstvolgende leveringen van de producten.

6.    VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. Alle informatie die je als consument aan GIMMY Products opgeeft, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een overeenkomst, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.
 2. Het wachtwoord dat een consument aanmaakt en die gebruikt wordt om in te loggen op de account van de consument mag niet aan derden worden doorgegeven. Het wachtwoord moet veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaard worden en bij eventueel verlies of doorgave dient de consument GIMMY Products schriftelijk op de hoogte te stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met het wachtwoord van de consument door derden en de daaruit voortkomende vordering, draagt de consument volledige verantwoordelijkheid.
 3. Voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van het wachtwoord kan GIMMY Products in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 4. De consument is verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is GIMMY Products niet aansprakelijk en vrijwaart de consument GIMMY Products tegen eventuele aanspraken van derden.

7.     DE PRIJS

 1. GIMMY Products is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen in geval van een lidmaatschap. Indien consument bezwaar heeft tegen de gewijzigde prijs, is consument gerechtigd de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via de website, met inachtname van de deadline voor wijzigingen. Indien consument de overeenkomst echter niet beëindigt c.q. opzegt, en consument blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van de producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.
 2. GIMMY Products is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven door te voeren.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is GIMMY Products niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. Voor bepaalde en/of additionele producten, zoals bij (aanvullende) producten, geldt een meerprijs. De aanvullende prijzen staan vermeld en worden in rekening gebracht bij het opslaan van de door consument gekozen producten.
 6. De vorderingen van GIMMY Products zijn per direct opeisbaar.
 7. Voor betaling kan consument alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Consument is verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

8.     BETALING

 1. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door consument opgegeven betaalmethode.
 2. Consument is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de gegevens van de gekozen betaalmethode geldig en actueel zijn. GIMMY Products accepteert SEPA Direct Debit, Bancontact, Credit Card, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, iDEAL en ING Home’Pay.
 3. In geval van een duurtransactie/lidmaatschap kan alleen de eerste levering via Bancontact, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, iDEAL en ING Home’Pay worden betaald. Indien consument in het bestelproces voor betaling via Bancontact, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, iDEAL en ING Home’Pay kiest, dan wordt het bedrag van de eerste levering direct van de rekening van de consument afgeschreven. Daarnaast geeft consument toestemming aan Recharge Subscriptions (handelend voor GIMMY Products) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van de rekening af te schrijven.
 4. Wanneer consument in het bestelproces voor betaling via creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van de creditcard.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te waarborgen dat voldoende geld/middelen beschikbaar zijn op de bankrekening op het moment van de betaling.
 6. Indien consument het niet eens is met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §9(3) of een betaling via creditcard als bedoeld onder §9(4), kan deze onder de voorwaarden afgesproken tussen consument en zijn/haar bank teruggeboekt worden. Hiervoor dient consument binnen de twee (2) weken na afschrijving contact op te nemen met zijn/haar bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.
 7. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal GIMMY Products nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.
 8. Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behoudt GIMMY Products zich het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op consument te verhalen.
 9. GIMMY Products is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van supplementen, op te schorten indien en zolang consument niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. In geval dat de betaling mislukt dan dient deze binnen de week betaald te worden. Indien niet heeft GIMMY Products het recht om bijkomende aanmaningskosten van €15 per aanmaning aan te rekenen.

9.    DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

 1. Via de website kan een lidmaatschap of duurtransactie tot stand komen via het aanvaarden van consument en afronden van een eerste bestelling met expliciete kennisname van een overeenkomst van onbepaalde tijd.
 2. GIMMY Products bestelt de producten ten behoeven van de overeenkomsten met consumenten voorafgaand aan de leveringen.
 3. In alle gevallen, bij opzegging, pauzeren of verlengen dient consument, om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende supplementen en eventuele aanvullende producten te voorkomen, vóór de deadline voor wijzigingen inde overeenkomst GIMMY Products hiervan op de hoogte te brengen via onderstaande voorwaarden.
 4. Indien consument de overeenkomst vóór de deadline voor wijzigingen pauzeert of opzegt zal deze in de eerstvolgende periode geen producten ontvangen. De deadline voor wijzigingen geldt ook voor eventuele overige wijzigingen van de overeenkomst.

Opzegging

 1. Een lidmaatschap die strekt tot het maandelijks bezorgen van artikelen (supplementen) is een overeenkomst van onbepaalde tijd.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van zeven (7) dagen voor de eerstvolgende geplande leverdatum van de producten.
 3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van zeven (7) dagen voor de eerstvolgende geplande leverdatum van de producten.
 4. De overeenkomst kan dor consument opgezegd worden op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan. Daarnaast kan opzegging via de contactmogelijkheden op onze website, alsook via de online account van consument.

Pauzeren

 1. Consument kan op ieder moment de overeenkomst pauzeren, met inachtname van de hierboven beschreven voorwaarden, waaronder verstaan de deadline voor en manier van melding aan GIMMY Products.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

10.  VOUCHERS, KORTINGSCODES, CADEAUBONNEN

 1. GIMMY Products biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat consumenten producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.
 2. Een aangeboden gratis artikel en/of korting is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om de artikelen van GIMMY Products uit te proberen. Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij GIMMY Products, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als een consument reeds een bestaand lidmaatschap heeft, dan kan consument de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Klantenaccounts worden aangemaakt op individueel niveau en kunnen niet worden gebruikt om meerdere consumenten te beleveren.
 3. GIMMY Products bepaalt naar eigen inzicht of een consument in aanmerking komt voor een gratis artikel en/of korting en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis artikelen en/of kortingen te voorkomen. GIMMY Products doet controles per klant om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de gratis artikelen en/of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals de naam, het telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of consument in aanmerking komt voor de gratis artikelen en/of korting.
 4. Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals producten tegen een aanvullende prijs, eenmalige (aanvullende) producten, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 5. Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de GIMMY Products website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Sommige kortingscodes zijn alleen geldig op een bepaald type producten.
 6. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. GIMMY Products behoudt zich het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.
 7. Persoonlijke korting codes mogen niet openbaar gedeeld worden naar onbekenden. Deze codes zijn bedoeld om te delen met vrienden, familie of collega’s. Het is dan ook verboden om deze codes publiekelijk te delen met mensen waarvan de klant geen vriendschappelijke, professionele of familiale relatie kan aantonen (e.g. codes delen op advertenties van GIMMY Products). Alle verworven kortingen zullen bijgevolg niet gelden. GIMMY Products behoudt zich ook het recht om de persoonlijke code na misbruik in te trekken.

11.    AANSPRAKELIJKHEID VAN GIMMY PRODUCTS

 1. GIMMY Products is slechts aansprakelijk voor door consument geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van GIMMY Products, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van GIMMY Products of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen GIMMY Products verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
 2. Aansprakelijkheid van GIMMY Products voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
 3. GIMMY Products is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door consument verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van zijn/haar wachtwoord, en consument vrijwaart GIMMY Products tegen eventuele aanspraken van derden.
 4. GIMMY Products is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door GIMMY Products gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en consument vrijwaart GIMMY Products tegen eventuele aanspraken van derden.
 5. GIMMY Products is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij GIMMY Products of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan GIMMY Products gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 6. De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van GIMMY Products. Zij kunnen hier een beroep op doen.

12.   PRIVACY

 1. Bij de afhandeling van een bestelling worden persoonsgegevens van consument verwerkt. Om consument te informeren over wat er met de persoonsgegevens gebeurt, hanteert GIMMY Products een privacyverklaring die kan teruggevonden worden op onze website. Vragen over hoe GIMMY Products met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan info@gimmy.be
 2. Indien consument een bestelling plaatst, gebruikt GIMMY Products zijn/haar e-mailadres om vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien consument niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen dan kan hij/zij te allen tijde uitschrijven of zijn/haar voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via de klantenservice. Consument kan zich ook uitschrijven via de instellingen in de klantaccount. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketingkanalen kun je richten aan info@gimmy.be

13.  FRAUDE

 1. GIMMY Products behoudt zich het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan vermoeden bestaat dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.
 2. GIMMY Products behoudt zich het recht voor om bestellingen, een lidmaatschap en/of een account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

14.  KLACHTENREGELING

 1. GIMMY Products beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij GIMMY Products, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij GIMMY Products ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GIMMY Products binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot GIMMY Products.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van GIMMY Products niet op, tenzij GIMMY Products schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door GIMMY Products, zal GIMMY Products naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15.   INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De website en diensten van GIMMY Products zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij GIMMY Products en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website of diensten zonder de uitdrukkelijke toestemming van GIMMY Products openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

16.  HERROEPING

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, onder voorbehoud van onderstaande clausules. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan GIMMY Products bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Aangezien het bederfelijke goederen betreft, is het de consument tijdens de bedenktijd niet toegestaan de afgesloten verzegeling te openen waardoor de herverkoopbaarheid en houdbaarheid van het artikel is aangetast.
 3. Consument zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of analyseren in de mate beperkt door clausule 17.2. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GIMMY Products retourneren, conform de door GIMMY Products verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan GIMMY Products. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (in Bijlage van deze Algemene Voorwaarden). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan GIMMY Products heeft teruggezonden, is de koop een feit.

17.   KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal GIMMY Products dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door GIMMY Products of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

18.  UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. GIMMY Products kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien GIMMY Products dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door GIMMY Products tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die snel kunnen bederven of verouderen;
  3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop GIMMY Products geen invloed heeft;
  4. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

19.  GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen GIMMY Products en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

BIJLAGE: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):____________________

 

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

 

Naam/Namen consument(en) ____________________ Adres consument(en) ____________________ Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

____________________, ____________________

Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is